Trondheim Open

Babel visningsrom

Et sidespor, et reflekterende blikk
Pete Fleming og Daniel Hansen

Både Pete Fleming og Daniel Hansen er basert i Oslo, og er kunstnere som anvender objektiv-basert billedfremstillinger for å destabilisere etablerte persepsjonsformer, der de argumenterer for at det som er usikkert er innbringende. Deres arbeider bryter lekent ned de hverdagslige narrativene som anvendes til å fortolke verden. Gjennom å ta i bruk et sidespor, et reflekterende blikk, kan vi finne verdien og håpet i det usikre.

Pete Fleming (f. 1987, Storbritannia) tilnærmer seg det digitale bilde fra en materialistisk posisjon. Med lys og berøring som utgangspunkt, handler hans installasjoner om digitale bilders sensuelle og haptiske natur. Gjennom å tenke og skape bilder intra-aktivt – som er; innenfor og med det omkringliggende virvar av bildeutstyr, arkiver og sensoriske organer – artikulerer hans arbeider den sammensatte naturen som tilhører digitale medier slik det beveger seg mellom servere, fingertupper, utstrålinger av lys og følelser. For mer informasjon: www.petefleming.info

Daniel Hansen (f. 1991, Sverige) undersøker avgrensningene og opphavene ved vestlige metoder for verdensfortolkning, med fokus på steder som er bortenfor menneskets fatteevne. Hansens historier er med vilje, men ikke ondsinnet, anakronistiske. Historiene og de manipulerte fotografiene fordyper seg i historiske så vel som samtidige hendelser, med hensikt om å undersøke hvordan disse historiene virker, og om vi kan ha tillit til at de representerer verden til oss rettvis.
For mer informasjon: www.danielhansen.se

Babel er et kunstnerdrevet visningsrom som fokuserer på samtidskunst. Det er etablert som en del av Lademoen Kunstnerverksteders gjestekunstnerprogram. Babel driver også nisje-bokhandelen Babel bok. Under Trondheim Open vil forlaget SMØR press kuratere en utstilling med materiale produsert på risograf, samt holde en presentasjon om risografi og hvilket potensiale som ligger i denne teknikken

Link til facebookarrangement:
facebook.com/events/2150192931904694

BABEL visningsrom for kunst
Mellomveien 4

Utstillingsperiode:
9.-28.oktober

Åpningstider:
Tor-Fre kl. 16-19
Lør-Søn kl. 12-16

babelkunst.no


A side-step, a reflective glance

Pete Fleming and Daniel Hansen are both artists who use lens based imagery to destabilise established forms of perception, arguing that uncertainty is beneficial. Based in Oslo, their artworks playfully break down everyday narratives used to interpret the world - by using a side-step, a reflective glance, we might find the value and hope in uncertainty.

Pete Fleming (b. 1987, United Kingdom) approaches the digital image from a materialist position. Starting with light and touch, his installations deal with the sensual and haptic nature of digital images. By thinking and making images intra-actively, that is; within and with the surrounding muddle of imaging equipment, archives, and sensory organs, his work articulates the composite nature of digital media as it moves between servers, fingertips, light emissions, and feelings. For more information visit www.petefleming.info

Daniel Hansen (b. 1991, Sweden) explores the boundaries and origins of established, western methods of understanding the world with a focus on locales beyond human grasp. Hansen’s stories are deliberately, but not maliciously, anachronistic. The stories and manipulated photographs delve into historic as well as contemporary events with the aim to examine how these stories function, and if we can depend on them to represent the world to us fairly. For more visit Danielhansen.se

Babel is an artist-run space focusing on contemporary practices. It is established as a part of Lademoen Artist Workshops (LKV) residency program. Babel also run the small niche bookstore Babel Bok. During Trondheim Open SMØR Press will curate an exhibition with materials produced by means of a risograph, and offer an introduction to risografhy and it´s potential.